Мега инженеринг

Згради3_билборд3 за фејсбук2

Каталог од станбено-деловниот објект на Мега во Скопје: