За нас

Почитувани,

„МЕГА‟ Д.О.О ги бележи своите почетоци во 1992 година, првин како проектантско биро со три вработени лица, двајца инженери архитекти и еден електротехничар. Главната дејност на тогаш малубројното и неискусно претпријатие, беше изработка на планови, т.е. проекти за индивидуални станбени згради, како и земање учество во поедини фази на изградба на истите. Скромните просторни капацитети со кои „МЕГА‟ во тоа време располагаше, воопшто не беа пречка за вистинската работа, тие беа само поттик за создавање на еден нова визија:  Што “МЕГА” всушност треба да биде во иднина.

Денес „МЕГА‟ располага со три складишни простории и два изложбено продажни салони од кој едниот е се наоѓа во Куманово , а вториот во Скопје.

Вкупниот  број на вработени во „МЕГА‟ е  63 лица.

Со својот потенцијал и можности „МЕГА‟ обединува голем број на активности, од увоз на градежни материјали и опрема, транспорт, продажба на големо и мало, до монтажа. Како директен увозник и овластен дистрибутер, „МЕГА‟ Д.О.О. е во можност да понуди производи на реномирани светски производители, по несомнено најповолни цени. А резултат на настојувањето да се биде во чекор со времето , е секогаш актуелната и богата понуда на материјали и опрема.

Позицијата која „МЕГА‟ ја стекна, како и веќе препознатливот бренд, се плод на добра организација, постојани вложувања во развојот, како и големиот број на референци и задоволни клиенти.